Credencer

El Credencer de l’Associació de Sant Sebastià

El Credencer és la persona membre de l’Associació que, essent escollida de forma sobirana per l’Assemblea General de conformitat amb el procediment regulat en els Estatuts, actua com a fedatari dels acords adoptats en l’Assemblea General. L’actual credencer de la Festa és en Joaquim Nohales Morte

El Credencer té atribuïdes les següents facultats:

   1. Donar fe del que s’ha tractat i acordat en les Assemblees Generals de l’Associació.

   1. Custodiar el Llibre de la Credença, en el qual s’hi inscriuran les actes de les Assembles Generals un cop aprovades de conformitat amb el procediment establert als Estatuts.

   2. Anunciar públicament, en el transcurs del Tradicional Ball del Bo-Bo, el nom dels Administradors nomenats per a exercir llur càrrec en la propera Festivitat de Sant Sebastià, sotmetent a referèndum del poble llur aprovació.

   3. Emetre, a requeriment dels socis i amb el vist-i-plau del President, certificats del contingut del tradicional Llibre de la Credença.

   4. Realitzar el tradicional Pregó el dia de la Festivitat de Sant Sebastià en atenció als criteris determinats en el Reglament de Règim Intern de l’Associació.

   5. Signar les actes de l’Assemblea General de l’Associació amb el vist-i-plau del President.